Przedszkole Publiczne Nr 18 funkcjonuje od 1994 r. a jako placówka z oddziałami integracyjnymi od 1999 r. Przed uruchomieniem integracji została przygotowana baza placówki – zlikwidowano bariery, pomieszczenia dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci. Zakupiono podstawowy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do pracy w integracji. W ubiegłym roku zamontowano windę wewnętrzną oraz zakończono termomodernizację placówki dzięki czemu warunki lokalowe i całościowe wyposażenie przedszkola zostało dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, sprzyjając ich ogólnemu rozwojowi. Sale są jasne przestronne oraz bogato wyposażone w atrakcyjne zabawki i różnorodne pomoce dydaktyczne, które rozwijają funkcje poznawcze dzieci.

W chwili obecnej do 5 oddziałów integracyjnych uczęszcza 19 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci w normie rozwojowej jest formą pomocy i wsparcia, w której wszyscy odnoszą korzyści. Dzieci w grupie przedszkolnej wzajemnie się rozumieją i akceptują, dzielą wspólnie radosne i mniej radosne chwile. Integrują się podczas poznawania otaczającej rzeczywistości, co stanowi najlepszą i najefektywniejszą formę terapii. Spontanicznie uczą się tolerancji, rozwijają wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. Dzieci w naturalny sposób uczą się właściwego stosunku do  niepełnosprawnych rówieśników, współdziałają z nimi na co dzień a  także służą pomocą w każdej sytuacji. Wczesne spotkanie z problemami innych pozwala oczekiwać, że w przyszłości staną się ludźmi asertywnymi i otwartymi. Przedszkole integracyjne jest miejscem, w którym kształtuje się empatia, koleżeńskość i akceptacja inności.

W toku pracy w przedszkolu kładziony jest duży nacisk na zabawy ogólnorozwojowe, m.in. plastyczne, techniczne, ruchowe, teatralne, podczas których dzieci rozwijają mowę i myślenie, doskonalą swoje zmysły, kształcą umiejętności niezbędne w codziennym życiu oraz przygotowują się do podjęcia nauki w szkole.

W przedszkolu przynajmniej raz w miesiącu dzieci mają możliwość bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką poprzez udział w koncertach czy spektaklach teatralnych. Organizowana jest duża ilość wycieczek edukacyjnych na terenie miasta czy okolic, wycieczek autokarowych do miejsc odległych, różnorodnych, bezpośrednio związanych z przyrodą, techniką czy historią. Dodatkowo systematycznie realizowane są zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe w oparciu o metodę „Ruch Rozwijający” W. Sherborne. Dzieci mogą też korzystać  z pomocy specjalistów. Wszystkie zajęcia realizowane w przedszkolu prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Ponadto w 2008 r. przy przedszkolu uruchomiono Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W chwili obecnej w ramach Wczesnego Wspomagania terapią objętych jest 76 dzieci. Organizacja zajęć terapeutycznych odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów: psychologa, neurologopedów, pedagogów specjalnych (oligofrenopedagogów, surdopedagoga), fizjoterapeutów, terapeutów Integracji Sensorycznej oraz innych specjalistów – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Zadania Wczesnego Wspomagania Rozwoju placówka realizuje poprzez systematyczne, kompleksowe, skoordynowane usprawnianie. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.