Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Publicznym Nr 18      z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie jest Przedszkole Publiczne Nr 18    z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, reprezentowane przez Dyrektora, który na podstawie art.. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
  2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie jest osoba wyznaczona przez Dyrektora.
  3. Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
  4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z przepisów prawa.
  6. W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.