Drodzy Rodzice! 

Gdy coś Was zaniepokoi w rozwoju Waszego dziecka i chcecie skonsultować problem ze specjalistami, postępujcie następująco: 

 • KROK 1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (tam można uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)
 • KROK 2 Przedszkole Publiczne Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie, (tu po złożeniu pełnej dokumentacji, dziecko może zostać objęte wielospecjalistyczną opieką).

Wczesnym wspomaganiem objęte mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: psycholog, logopeda, pedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog), fizjoterapeuta. Opracowują oni dla każdego dziecka indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości. 

Wczesne wspomaganie dzieci może dotyczyć:

 • stymulacji rozwoju intelektualnego
 • rozwoju motorycznego
 • stymulacji polisensorycznej
 • rozwoju mowy i języka
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni
 • usprawniania widzenia i słuchu
 • umiejętności związanych z samoobsługą
 • funkcjonowania w środowisku rówieśniczym

Rodzicom oferujemy:

 • wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka
 • pomoc we właściwym organizowaniu najbliższego otoczenia dziecka
 • porady na temat jego rozwoju
 • zajęcia instruktażowe i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych
 • pomoc w wyborze zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych
 • kontakt z innymi rodzicami mającymi podobne problemy z dziećmi

W pracy wykorzystujemy  następujące metody:

 • Metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów
 • Integrację sensoryczną
 • Metodę Dobrego Startu
 • Kinezjologię Edukacyjną P.Dennisona
 • Metody Rudolfa Labana i pedagogiki zabawy
 • Niedyrektywną terapię zabawową
 • Zabawy z wykorzystaniem materiałów nieustrukturalizowanych
 • Metody relaksacyjne
 • Metodę muzykoterapii
 • Metody stosowane w terapii logopedycznej
 • Metodę „Czytania krok po kroku” J. Cieszyńskiej
 • Metodę totalnej komunikacji
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Zabawy paluszkowe
 • Zabawy i gry komputerowe
 • Masaże klasyczne
 • Zabawy interakcyjne K. Vopela
 • Metodę malowania dziesięcioma palcami

Prowadzimy stymulację polisensoryczną dzieci w Sali Doświadczania Świata. 

W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PROWADZONA JEST: 

TERAPIA PEDAGOGICZNA, która obejmuje wiele form zajęć indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania: percepcji wzrokowej i słuchowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi i myślenia, sprawności manualnych, grafomotorycznych, orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała, ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi. 
 
TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

Zajęcia logopedyczne obejmują kształtowanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się, rozwijają i doskonalą mowę dziecka. W pracy logopedycznej z dziećmi, które jeszcze nie mówią, wykorzystywane są wspomagające metody komunikacji (system PECS, gesty Makaton). Zajęcia logopedyczne obejmują różnego typu ćwiczenia i zabawy kształtujące i doskonalące pamięć słuchową, słuch fonematyczny, analizę i syntezę słuchową, usprawniające pracę narządów artykulacyjnych, rozwijające słownictwo, umiejętność budowania wypowiedzi, prowadzenia dialogów.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA obejmuje  rozpoznanie możliwości psychofizycznych dzieci  poprzez prowadzenie badań i działań diagnostycznych. Psycholog udziela rodzicom wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci oraz poszerza wiedzę rodziców w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poprzez organizację indywidualnych konsultacji i rozmów.
 
TERAPIA RUCHOWA obejmuje usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci z deficytami w rozwoju ruchowym oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Fizjoterapeuta proponuje rodzicom zestawy ćwiczeń indywidualnych, dzięki którym dziecko będzie doskonaliło rozwój motoryczny i postawę ciała. Terapia  zawiera ćwiczenia: równoważne, koordynacyjne, normalizujące napięcie mięśniowe, relaksacyjne.